خانه > خدمات > حمل و نقل > اتوباربری پرند چهار باغ چمران شهروشهرستان

شماره آگهی : 12861
اتوباربری پرند چهار باغ چمران شهروشهرستان
آگهی غیر فعال!

اتــوبــاربــری احــمــدی بــا رعــایــت اصــول بــهداشــتــیــ..
از جــمــلــه.. دســڪــشــ.. ومــاســڪــ..
زده عــفــونــی ڪــردن داخــل ڪــانــتــیــنــر مــاشــیــن هر ســاعــت یــڪــبــار بــرای رفــاه مــشــتــریــان مــنــطــقــه.. پــرنــد. ڪــیــســونــ. فــاز. ربــاط ڪــریــم فــرهنــگــیــان آبــشــنــاســانــ. جــاده ســاوه گــلــســتــان صــالــح آبــاد ســبــز دشــت وحــومــه
هـدف مــــا جــــلــــب رضــــایــــت مــــشــــتــریــ
شــــهــروشــــهــرســــتـــانــ
خــاور بــزرگ نــیــســان وانــت ڪــفــی مــبــلــیــ
ڪــارگــر خــالــی جــهت جــابــجــایــی اثــاث داخــل طــبــقــات وبــارهای شــهرســتــان بــا نــازلــتــریــن قــیــمــتــ..
ڪــارگــر خــالــی را از مــــا بــخــــواهـیــد
همــیــشــه از جــای مــطــمــئن ســرویــســ
اعــتــمــاد از شــمــا ڪــار از مــــا..

#شــمــاره_دفــتــر_
شــهرو وشــهرســتــان خــاور بــزرگ وانــت نــیــســان..

اتوبار طبیعت

اسلام‌شهر otodar56097@gmail.com
عضویت :406 روز پیش
تلفناین آگهی منقضی شده بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود!
ثبت295 روز پیش
بروزرسانی6م شهریور 1400