خانه > خدمات > حمل و نقل > اتوبار رباط کریم فرهنگیان

شماره آگهی : 12843
اتوبار رباط کریم فرهنگیان
آگهی غیر فعال!

اتــوبــاربــری احــمــدی بــا رعــایــت اصــول بــهداشــتــیــ..
از جــمــلــه.. دســڪــشــ.. ومــاســڪــ..
زده عــفــونــی ڪــردن داخــل ڪــانــتــیــنــر مــاشــیــن هر ســاعــت یــڪــبــار بــرای رفــاه مــشــتــریــان مــنــطــقــه.. پــرنــد. ڪــیــســونــ. فــاز. ربــاط ڪــریــم فــرهنــگــیــان آبــشــنــاســانــ. جــاده ســاوه گــلــســتــان صــالــح آبــاد ســبــز دشــت وحــومــه
هـدف مــــا جــــلــــب رضــــایــــت مــــشــــتــریــ
شــــهــروشــــهــرســــتـــانــ
خــاور بــزرگ نــیــســان وانــت ڪــفــی مــبــلــیــ
ڪــارگــر خــالــی جــهت جــابــجــایــی اثــاث داخــل طــبــقــات وبــارهای شــهرســتــان بــا نــازلــتــریــن قــیــمــتــ..
ڪــارگــر خــالــی را از مــــا بــخــ…

اتوبار

fatimoni7717@gmail.com
عضویت :297 روز پیش
ثبت297 روز پیش
بروزرسانی5م شهریور 1400