خانه > کلیدواژه > فروش مرغ مرغ تخمگذار صنعتی

Thu , 18 July 2024 پولت صنعتی ( 90 روزه)

پولت صنعتی ( 90 روزه)

شرکت سپید طیورانتلفن: 02144961457-09126070959-09128890800

1 پولت صنعتی90 روزه 2 کارآمد بالا، عملکرد بیشتر از پولت صنعتی90 روزه 3 مشخصات ظاهری پولت صنعتی90 روزه 4 روشنایی در طول دوره پرورش پولت صنعتی90 روزه 5 نحوه اجرای برنامه نورپردازی متناوب برای پولت صنعتی90 روزه 6 سیستم‌های آب‌خوری پولت صنعتی90 روزه 7 آبخوری دستی برای پولت صنعتی90 روزه 8 آبخوری نیپل برای پولت صنعتی90 روزه 9 اندازه ذرات تغذیه پولت صنعتی90 روزه

آگهی های ویژه