پیشنهادات ویژه

چراغ روشنایی صنعتی فوق کم مصرف

چراغ روشنایی صنعتی فوق کم مصرف

توسعه تجارت نیکسوی 02177617325
10
تامین کننده محصولات DELTA

تامین کننده محصولات DELTA

پیشگامان خلاق پارس 03132373589
6
صنعت :: برق صنعتی

فروش انواع Infineon

فروش انواع Infineon
آگهی غیر فعال!
نام صنعت و بازرگانی ریحانی
تلفن این آگهی منقضی شده بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود!
موقعیت تهران
ثبت 811 روز پیش
بروزرسانی 5م مرداد 1399

فروش انواع
Infineon(Eupec)
– Germany Module
s(diode/diode,
thyristor/thyristor,
thyristor/diode,
diode/thyristor) IPMs IGBT
modules and
drivers Diode Bridges Disc
Type diyotes Thyristors

EDC-S ROHS
EDC-ST ROHS
PSRKS-G
PSRDLC-G
PSRDLC-G
PSRDLC-G
PSRKS-G
PSRKS-G
PSRDLC-G
PSRDLC-G
PSRKE-G
PSRDLC-G
PSRDLC-G
PSRKE-G
PSRKS-G
PSRKS-G
PSRDLC-G
PSRDLC-G
PSRKE-G
PSRDLC-G
PSRKS-G
PSRKT-G
PSRDLC-G
PSRKE-G
PSRDLC-G
PSRDLC-G
PSRDLC-W-ENG
PSRDLC-G
PSRDLC-W-HGW-G
PSRKE-G
PSRKE-G
PSRKS-G
PSRKS-G
PSRKS-G
PSRKT-G
PSRKT-G
PSRDLC-G
PSRDLC-G
PSRKE-G
PSRKE-G
PSRKE-G
PSRKE-G
PSRDLC-G
PSRDLC-G
PSRDLC-W
PSRKE-G
PSRKE-G
PSRKE-W
PSRKE-G
PSRDLC-G
PSRKE-G
PSRKE-G
PSRDLC-G
PSRDLC-W-ENG
PSRKE-G
PSRKS-G
PSRKT-G
PSRKE-G
PSRKE-G
PSRKE-G
PSRDLC-G
PSRKE-G
PSRKE-G
PSRKE-W
PSRKE-G
PSRKS-G
PSRKS-G-HGW-Hou
PSRKS-G-V
PSRKT-G
PSRKT-G
PSRKE-G
PSRKS-G-V
PSRKE-G
PSRKE-G
PSRKT-G
PSRKS-G
PSRDLC-G
PSRKS-G
PSRDLC-G
PSRDLC-G
PSRKS-G
PSRKE-G
PSRDLC-G
PSRKE-G
PSRKS-G
PSRKS-W
PSRDLC-G
PSRKE-G
PSRDLC-G
PSRDLC-G-D
PSRKE-G
PSRKE-G
PSRKS-G
PSRKS-W
PSRKS-WAC
PSRKE-W
PSRKE-G
PSRKE-G
PSRKE-G
PSRKE-G
PSRKE-G
PSRKE-G
PSRKE-G-CV
PSRKE-G-V
PSRKT-G
BI /-G-PSCOVB
BI /-G-PSCOVZ-
BSMGALDLCK
BSMGALDN C
BSMGARDN C
BSMGBDLC
BSMGBDLCK
BSMGBDN
BSMGBDL C-SERIE
BSMGBDLC
BSMGBDN C
BSMGBDLC
BSMGDDLC
BSMGDDN
BSMGDDLC
BSMGP
BSMGDDN
BSMGDDNE
BSMGP
BSMGP_B
BSMGP
BSMGALDLC,C-SERIE
BSMGALDN C
BSMGARDN,C-SERIE
BSMGBDLC
BSMGBDN
BSMGBDN_Ec-Se
BSMGBDL,c-Serie
BSMGBDLC
BSMGBDN
BSMGBDN_Ec-Se
BSMGBDLC
BSMGDDLC
BSMGDDLCE
BSMGDDN
BSMGDDNE
BSMGP
BSMGP_B
BSMGP
BSMGADLC C
BSMGADLCS
BSMGADN
BSMGADNS
BSMGADL C-SERIE
BSMGADLC,C-SERIE
BSMGADLS C-SERIE
BSMGADN,C-SERIE
BSMGADNS C
BSMGALDLC,C-SERIE
BSMGALDN C
BSMGALDN_SENG C
BSMGARDN C
BSMGARDN_SENG C
BSMGBDLC
BSMGBDN
BSMGBDN_SENG C
BSMGBDL,c-Serie
BSMGBDLC
BSMGBDLC
BSMGDDLC
BSMGDDLC
BSMGDDLCE
BSMGP
BSMGBDN
BSMGDDLCE
BSMGDDN
BSMGDDNE
BSMGP
BSMGP_B
BSMGADLC
BSMGADLCS,C-SERIE
BSMGADN
BSMGADNS
BSMGADL C
BSMGADLC
BSMGADLS
BSMGADN
BSMGADN_Ec-Se
BSMGADNS,C-SERIE
BSMGALDLC
BSMGARDLC C-SERIE
BSMGBDLC
BSMGBDLC
BSMGDDLC
BSMGDDLCE
BSMGP
BSMGP_B
BSMGBDN
BSMGDDLCE
BSMGDDN
BSMGDDNE
BSMGP
BSMGPG
BSMGADLC
BSMGADLCS,C-SERIE
BSMGADN
BSMGADNS
BSMGADL C
BSMGADLC
BSMGADLS
BSMGALDN
BSMGBDLC
BSMGBDN
BSMGBDN
BSMGBDLC
BSMGDDLC
BSMGDDN
BSMGDDNE
BSMGDDNG
BSMGDDL
BSMGDDLC
BSMGDDLCE
BSMGP
BSMGP
BSMGP_B
BSMGPG
BSMGXDN
BSMGADLC,C-SERIE
BSMGADLCS,C-SERIE
BSMGALDN
BSMGARDN
BSMGBDLC
BSMGBDN
BSMGBDN_Ec-Se
BSMGBDN
BSMGBDLC
BSMGDDLC
BSMGDDN
BSMGDDLC
BSMGP
BYMBDN,C-SERIE
BYMADN
BYMADN,C-SERIE
BYMBDN,C-SERIE
BYMADN
CLIPCLAMP EASY
DDSKC
DDSKLC_B
DDSKC
DDSK
DDSKC
DDSKC_B
DDSKC
DDSKLC
DDSK
DDSK
DDSK_B
DDSK
DDSK_B
DDSKC_B
DDSKC
DDSKC_B
DDBUNVR
DDBUNR
DDBUNRR
DDBUNRR
DDBUNRR
DDBUNRR
DDBUNR
DDBUNL
DDBUNL
DDBUNVR
DDBUNVR
DDBUNXR
DDBUNXR
DDBUNYR
DDBUNRR
DDBUNL
DFRKE,C-SERIE
DFRKE
DFRKE,C-SERIE
DZSKC_B
DZSK_B
DZSK C
F-RKL
F-RKS
F-RKL
F-RKS
F-RKL
F-RNS
F-RYT_B
F-RWE
F-RNS
F-RKS_B
F-RWE
F-RKS
F-RMS
F-RWE
F-RKS
F-RMS
FBRKL
FBRKLG
FBRKLG_B
FBRVEENG
FBRWE
FBRKL
FBRKL_B
FBRVEENG
FBRWE
FBRKL
FBRKL_B
FBRWE
FBRXE
FBRYE_BENG
FBRWE
FBRVEENG
FDRKE-K
FDRKE-K_B
FD/RKFC_B
FDRKE
FDRKF-K
FDRKE
FDRKS_B
FDRKE C
FDRKE_B
FDRKF
FDRKFC
FDRKFC-K
FDRKF-K
FDRKFC_B
FDRKF
FDRKF
FDRKE_B
FDRKFC_B
FDRKE_B
FDRKFC_B
FDRKFC
FDRKFC-K
FDRKLC-K_B
FFRIE
FFRKS
FFRYT
FFRKE
FFRKE
FFRKE_B
FFRKE_B
FFRKEG
FFRKEG_B,c-Serie
FFRKS
FFRKS_B,c-Serie
FFRKTG
FFRMEG
FFRMSG
FFRYT
FFRMEG
FFRKE
FFRYEENG
FFRKE
FFRKE_B,c-Serie
FFRKS
FFRKT
FFRKE
FFRKE_S C
FFRKFC
FFRME
FFRMS
FFRME
FFRKE
FFRKE_B C
FFRKE
FFRKE_B
FFRKS
FFRKT
FFRKT_E
FFRME
FFRMS
FFRKE
FFRKE_S C
FFRME
FFRKE
FFRKE
FFRKE_B
FFRKF
FFRKLC
FFRKT
FFRKF
FFRKE_B
FFRKF
FFRKFC_B
FFRKFC
FFRKFC_B
FFRME
FFRME
FFRKE
FFRKF
FFRKLC
FFRKF
FFRKE
FFRKE_B
FFRKFC_B
FFRIE
FFRYT
FFRKE
FFRKF
FFRKLC
FFRKE
FFRKE_B
FFRKFC_B
FPRWT_B
FPRKE
FPRKL
FPRKL_B
FPRWE
FPRYE
FPRYE_B
FPRKE
FPRNT
FPRWT
FPRWT_B
FPRYT
FPRYT_B
FPRKL
FPRWE
FPRYE
FPRYE_B
FPRKE
FPRKEG
FPRKSC
FPRKT
FPRNT
FPRWT
FPRWT_B
FPRYT
FPRKL
FPRWE
FPRYE
FPRYE_B
FPRKE
FPRKSC
FPRKT
FPRWT
FPRKE
FPRWE
FPRYE
FPRYE_B
FPRWT
FPRKE
FPRKEG
FPRKT
FPRKTG
FPRKE
FPRKEG
FPRKE
FPRKSC
FPRKT
FPRKE
FPRKE
FPRKT
FSRKE
FSRKE
FSRKE_B
FSRKS
FSRKT
FSRKE
FSRVE
FSRVE_B
FSRVL_B
FSRXL
FSRVT
FSRYE
FSRYT
FSRKE
FSRKL_B
FSRKE
FSRKEG
FSRKT
FSRKEG
FSRVE
FSRVE_B
FSRVL_B
FSRXE
FSRXL
FSRVT
FSRYT
FSRKE
FSRVE
FSRVE_B
FSRWE
FSRXE
FSRXL
FSRKE
FSRKE
FSRKEG
FSRKT
FSRNT
FSRWT
FSRYT
FSRKE
FSRKE
FSRVE
FSRWE
FSRXE
FSRXL
FSRKEG
FSRKT
FSRNT
FSRWT
FSRYT
FSRKE
FSRKE
FSRKE
FSRWE
FSRYE
FSRYL
FSRKE
FSRKT
FSRKE_B
FSRVE_B
FSRKE
FSRKE
FSRKE_B
FSRKEG
FSRKS
FSRKT
FSRKTG
FSRKE
FTRKE_B
FTRKEG_B
FZRKF
FZRHE_ENG
FZRHL
FZRKF
FZRKE
FZRKF
FZRKLC
FZRKF
FZRKE
FZRKE_B
FZRKF
FZRKFC_B
FZRKFC
FZRKLC
FZRKLC_B
FZRHL
FZRKE
FZRKF
FZRKLC
FZRKE
FZRKE_B
FZRKFC_B
FZRKF
FZRKLC
FZRKF
FZRKE_B
FZRKF
FZRKFC_B
FZRKF
FZRKE
FZRKE_B
FZRKF
FZRKLC
FZRKE
FZRKE_B
FZRKE_B
FZRKFC_B
FZRKEBG C-SERIE
FZRKEG
FZRKE
FZRKE
FZRKE
FZRKEB,C-SERIE
FZRKS
FZRKE
FZRKE_S C
FZRKLC_B
FZRKF
FZRKE
FZRKEB,C-SERIE
FZRKS
FZRKE
FZRKE_S C
FZRKF
FZRKE
FZRKF
FZRKLC
FZRKS_B
FZRKF
FZRKFC_B
FZRKFC
FZRKLC
FZRKLC_B
SCREWCLAMP EASY
SCREWCLAMP EASY
SCREWCLAMP EASY
TDBHKNRR
TDBHKNLOF
TDBHKNLOF
TDBHKNLOF
TTBCNLOF
TTBCNLOF
TTBCNLOF
TTWCNLOF
TTWCNLOF
TTWCNLOF
TNTOF
(TDN/KOF)
(DTN/KOF)
XDC (TTNKO
-DTN (DTNK
-- (TTNKO
A-A
. (TDN/KO
-TTN (TTNK
-TTN (TTNK
-TTN (TTNK
(TTNKOF-B-IG
-- TNTOF
-- TNTOF
-- TNTOF
-- TNTOF
- (DDSK-A)
- (DDNK)
- DDNK
---TTN (TT
---TTN (TT
---TTN (TT
---TTN (TT
---TTN (TT
---TTN (TT
---TTN (TT
P- (TTNKOFS
P- (TTNKOF)
-AW (TTNKO
ASTBF
ASTDF
ASTBF
ASTDF
ADSKBC
ADSKDC
ADSKDF
ADSKBC
ADSKBF
ADSKCF
ADSKDC
ADSKDF
ADFKAC
ADFKBC
ADFKDC
ADSKAF
ADSKAC
ADSKBC
ADSKBF
ADSKDF
BISCRX (TTNKOF)
BISCRX (TTNKOF
BISCRX (TTNKOF)
BStTL (TNTOF)
BSTTL TNTOF
DSB
DSB
DNT
DNT
DNT
DNT
DNT
DNT
DNT
DNT
DNT
DSHT
DNT
DNT VF
DNT
DNT
DNT
DNT VF
DNT
DNT
DNT
DNT
DSHT
DSHT
DST
DST
DST
DST
DKB
DKB
DKB
DKB
DNB
DNB
DNB
DNB
DNB
DNB
DNB
DNB PR
DAC
DACS
DAC
DACS
DBCS
DBC
DBCS
DSHT
DST
DST
DST
DSTS
DST
DST SSISF
DST
DNT
DNT
DNT
DNT
DNT
DNT
DNT
DNT
DNT
DSBS
DSC
DUC
DNT
DNT VT
DNT
DNTS
DNT
DNTS
DNT
DNT
DNT PR HLB
DNT
DNT IS
DNTS
DNT
DNT
DNT VF
DNT VF
DNT
DNT VF
DNT VF PR
DNT
DNT
DNT VF PR
DNT VF
DNT
DNT PR
DNT VF
DNTS
DNTS
DNT
DNT PR
DNT
DNT VF PR
DST
DST
DST
DSHT
DSB
DSB
DSE
DUB

تازه‌های ::

1398-07-30 - سه شنبه‬ رله حفاظتي زيمنس

رله حفاظتي زيمنس

رله هاي زيمنس سري:3TK,3RK,3SK,3RS,3RN 3TK28 21-1CB30/3TK28 22-1CB30/3TK28 23-1CB30 3TK28 2...

اریا توان نیرو تهران، تلفن: 02136057081
1398-07-30 - سه شنبه‬ کليد اتوماتيک اشنايدرnsx

کليد اتوماتيک اشنايدرnsx

اريا توان نيرو کليد اتوماتيک 100 تا 630 آمپر: NSX100 NSX160 NSX250 NSX400 NSX630 کل...

اریا توان نیرو تهران، تلفن: 02136057081
1398-07-30 - سه شنبه‬ بي متال اشنايدر (تله مکانيک)

بي متال اشنايدر (تله مکانيک)

بي متال اشنايدر Bimetal )Schneider Thermal Overload Relay) اين نوع از رله ي اضافه جريان همراه با...

اریا توان نیرو تهران، تلفن: 02136057081
1398-07-30 - سه شنبه‬ تايمر زيمنس

تايمر زيمنس

فروشگاه اريا توان نيرو تايمر ها وظيفه کنترل مدار راي براي مدت زمان هاي خاص و يا معيني بر عهده دا...

اریا توان نیرو تهران، تلفن: 02136057081
1398-07-30 - سه شنبه‬ رله کنترل فاز زيمنس

رله کنترل فاز زيمنس

فروشگاه اريا توان نيرو جهت حفاظت از موتورها، ژنراتورها و ترانسهاي قدرت از رله کنترل بار استفاده م...

اریا توان نیرو تهران، تلفن: 02136057081
1398-07-30 - سه شنبه‬ رله ترميستوري زيمنس

رله ترميستوري زيمنس

فروشگاه اريا توان نيرو ترميستور چيست؟ نيم رساناهايي که به سبب ضريب مقاومت گرمايي زيادشان به کار ...

اریا توان نیرو تهران، تلفن: 02136057081
1398-07-30 - سه شنبه‬ درايو تله مکانيک ( اشنايدر )

درايو تله مکانيک ( اشنايدر )

اريا توان نيرو 02136057081 02136057083 اينورترهاي تله مکانيک (اشنايدر الکتريک) يکي ازقدرتمندترين ...

اریا توان نیرو تهران، تلفن: 02136057081
1398-07-30 - سه شنبه‬ فيوزهاي فشار متوسط و قوي

فيوزهاي فشار متوسط و قوي

انواع فيوز هاي فشار قوي (Wickmann ، SIBA ، Siemens,EFEN ، AEG, bussmann و... ): فيوزهاي با ولتا...

اریا توان نیرو تهران، تلفن: 02136057081
1398-02-16 - دوشنبه‬ پریز ( نر و مادگی ) صنعتی Famatel اسپانیا

پریز ( نر و مادگی ) صنعتی Famatel اسپانیا

برق و صنعت امین www.amin-industrial.ir 33935106 - 33915734 فروش کلیه تجهیزات برق صنعتی Famatel ...

برق و صنعت امین تهران، تلفن: 09121759465 , 33915734 , 33964862
1400-01-14 - شنبه‬ لوله شلاقی

لوله شلاقی

لوله شلاقی که به دو صورت فلزی و غیر فلزی وجود دارد، که برای محافظت از سیستم های سیم و کابل برق و شبک...

سریر صنعت تهران، تلفن: 09127643097
1400-01-14 - شنبه‬ لوله فلکسیبل

لوله فلکسیبل

لوله فلکسیبل لوله خرطومی شکل فلزی و منعطف است که از آن برای پوشش دهی کابل های شبکه برق استفاده های ز...

سریر صنعت تهران، تلفن: 09127643097
1400-01-14 - شنبه‬ لوله فلکسی

لوله فلکسی

لوله فلکسی با توجه به نوع کاربرد آن در مدل های مختلف تولید می شود که هر کدام برای استفاده در موارد خ...

سریر صنعت تهران، تلفن: 09127643097
1400-01-16 - دوشنبه‬ بست عایق دار لوله فلکسی

بست عایق دار لوله فلکسی

بست عایق دار لوله فلکسی مورد استفاده برای نصب انواع لوله های برق، آب، گاز و حتی مخابراتی می باشد. به...

سریر صنعت تهران، تلفن: 09127643097
1400-01-16 - دوشنبه‬ گلند لوله فلکسی

گلند لوله فلکسی

گلند لوله فلکسی وظیفه اتصال لوله های فلکسیبل به لوله های فولادی برق را دارند، به همین جهت این گلندها...

سریر صنعت تهران، تلفن: 09127643097

Pages

انتخاب آگهی

آگهی‌های ویژه:

خریدار ضایعات منزل

خریدار ضایعات منزل

85
حسنی
تلفن : 09365696405
وکیوم کولر کلدمکس

وکیوم کولر کلدمکس

74
رضا قهرمانی
تلفن : 02166375991 - 09122233934
خرید ضایعات بازیافتی و مصرفی ، آهن - پلیمر - ورق

خرید ضایعات بازیافتی و مصرفی ، آهن - پلیمر - ورق

65
آقاجواد صالحی
تلفن : 09121865671 - 09126851192
خرید و فروش مفتول استیل شاخه میلگرد

خرید و فروش مفتول استیل شاخه میلگرد

64
فولاد صنعت جوان
تلفن : 09122442849
فروش اکسید آهن | اسید آهن آکام

فروش اکسید آهن | اسید آهن آکام

59
شرکت پترو کیمیای آکام
تلفن : 021-43029
پنکه آبی تشریفات مدل D6C

پنکه آبی تشریفات مدل D6C

57
سید حامد عبد منافی
تلفن : 09122543165 - 02177654282 -
فروش شیر آبیاری

فروش شیر آبیاری

55
Baspar
تلفن : 09103459329 - 09132008693 -